Довідники

Ставки ПДФО

Які ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) передбачені чинним законодавством?

Ставки ПДФО згідно з нормами Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для деяких видів доходів  наведено у таблиці. 

Вид доходу

Ставка податку, %

Підпункт (пункт) ПКУ

Примітка

Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

18

п. 167.1

 

Дохід за зданий брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ)

18

п. 164.2.18,

п. 167.1

 

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання померлого платника податку за його останнім місцем роботи (в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн)

18

п. 165.1.22,

п. 167.1

 

Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту (в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 грн)

18

пп. 165.1.26,

п. 167.1

 

Доходи, отримані від надання майна в оренду (суборенду, емфітевзис)

18

п. 170.1,

п. 167.1

 

Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах (крім доходу від операцій, зазначених у пп.  165.1.40 та 165.1.52 ПКУ)

18

п. 170.2,

п. 167.5.1

 

Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п.170.7 ПКУ

18

п. 170.7,

п. 167.1

 

60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку дії такого договору

18

п. 170.8.2,

п. 167.1

 

Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя 

18

п. 170.8.2,

п. 167.1

 

Сума коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок, та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення

18

п. 170.8.2,

п. 167.1

 

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк

18

п. 170.9,

п. 164.5

ставку ПДФО потрібно помножити на коефіцієнт 1,219512

Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності

18

п. 177.1,

п. 167.1

 

Доходи громадян, отримані від провадження незалежної професійної діяльності

18

п. 178.2,

п. 167.1

 

Виграші, призи, подарунки

Виграші, призи (за винятком передбачених пп. 165.1.39 та пп. «б» пп. 165.1.1 ПКУ)

18

п. 167.1

 

Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) - у частині, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі

не оподатко-вується

пп. 165.1.39

 

Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. «б» пп. 165.1.1 ПКУ)

18

п. 167.1

 

Проценти

Проценти на поточний або депозитний банківський рахунок

18

п. 167.5.1,

пп. 14.1.268

 

Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом

18

п. 167.5.1,

пп. 14.1.268

 

Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках, інші проценти

18

п. 167.5.1,

пп. 14.1.268

 

Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки

18

п. 167.5.1,

пп. 14.1.268

 

Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування

18

п. 167.5.1,

пп. 14.1.268

 

Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами)

18

п. 167.5.1,

пп. 14.1.268

 

Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента

18

п. 167.5.1,

пп. 14.1.268

 

Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

18

п. 167.5.1,

пп. 14.1.268

 

Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів (окрім тих, що зазначені у пп.170.4.1 ПКУ)

18

п. 167.1,

пп. 14.1.268,

п. 170.4.3

 

Дивіденди, роялті

Дивіденди, нараховані у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює часток участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

не оподатко-вуються

п. 165.1.18

 

Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

5

п. 167.5.2

 

Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування, а також суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток

9

пп. 167.5.4,

п. 167.1

 

Роялті

18

пп. 170.3.1,

пп. 167.5.1

 

Продаж нерухомості

Дохід від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи об'єкт незавершеного будівництва таких об'єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки

не оподатковується

п. 172.1

 

Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ, а також дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п.172.1

5

п. 172.2,

п. 167.2

 

Продаж рухомого майна

Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, наведеного у п. 173.2 ПКУ)

5

п. 173.1,

п. 167.2

 

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда)

не оподатко-

вується

п. 173.2

 

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року другого об’єкта рухомого майна (легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда)

5

п. 173.2,

п. 167.2

 

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного року третього та наступних об'єктів рухомого майна (легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу)

18

п. 173.2,

п. 167.1

 

Спадщина та подарунки від іншої фізичної особи

Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення

0

пп. 174.2.1,

п. 174.6

 

Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б", "ґ" п. 174.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування а також вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б" п.174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом

0

пп. 174.2.1,

п. 174.6

 

Грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992 в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося

0

пп. 174.2.1,

п. 174.6

 

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, які не зазначені у пп. 174.2.1 ПКУ 

5

пп. 174.2.2,

п. 174.6

 

Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця-резидента

18

пп. 174.2.3,

п. 174.6,

п. 167.1

 

Доходи нерезидентів та іноземні доходи

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються або виплачуються на користь нерезидентів

за ставками, визначеними для резидентів

п. 170.10.1

 

Іноземні доходи, крім доходів, зазначених у пп. 167.5.4, та прибутку, зазначеного у пп. 170.2 та 170.13 ПКУ

18

п. 170.11.1,

п. 167.1,

 пп. 167.5.4,

пп. 170.2, 170.13

 

Іноземні доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток

9

п. 170.11.1,

п. 167.1,

 пп. 167.5.4

 

Пенсії

Сума пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримувана платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом

не оподатко-вується

пп. «е» пп. 165.1.1

Оскільки пп. 164.2.19 ПКУ вилучено, тому положення п. 167.4 ПКУ не застосовуються

Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, такі пенсії не оподатковуються в країні їх виплати

18

пп. «е» пп. 165.1.1, п. 167.1,

пп. 164.2.20

 

  

Зверніть увагу: у разі надання доходів у негрошовій формі ставку ПДФО потрібно помножити на такі коефіцієнти (п. 164.5 ПКУ): 

- для доходів, які оподатковуються за ставкою 18 % – 1,219512;

- для доходів, які оподатковуються за ставкою 9 % – 1,098901; 

- для доходів, які оподатковуються за ставкою 5 % – 1,052632. 

Tags:

Please publish modules in offcanvas position.

* поля обов'язкові для заповнення.
Залишилось 1000 символ(ів)